...

Regulamin newslettera slanat.com

§ 1

 1. Korzystanie z usługi „Newsletter www.slanat.com” jest dobrowolne i bezterminowe.
 2. Osoba zamawiająca usługę „Newsletter www.slanat.com” wyraża zgodę na przedstawione poniżej warunki.

§ 2

 1. Administratorem danych osobowych jest Slawdom Sławomir Dominiak, os.Legionów 3/49, 62-510 Konin, NIP 6652720812 i będąca jednocześnie Usługodawcą Sklepu Internetowego i Sprzedawcą.
 2. Usługa „Newsletter www.slanat.com” umożliwia wszystkim zainteresowanym osobom automatyczne otrzymywanie informacji, związanych z naszymi nowymi produktami, promocjami, wyprzedażami oraz kodami rabatowymi.
 3. Informacje, w ramach usługi „Newsletter www.slanat.com”, przesyłane będą za pomocą telekomunikacyjnych urządzeń krańcowych.
 4. Usługę można zamówić:
  1. poprzez podanie adresu poczty elektronicznej w formularzu rejestracyjnym usługi „Newsletter www.slanat.com” na stronie www.iluve.com oraz zaakceptowanie regulaminu usługi „Newsletter www.slanat.com” oraz Polityki prywatności.
  2. podczas rejestracji lub składania zamówienia w sklepie internetowym www.iluve.com poprzez zaznaczenie okienka „Zamawiam darmową usługę Newsletter www.slanat.com” oraz zaakceptowanie regulaminu usługi „Newsletter www.slanat.com” oraz Polityki prywatności.
 5. Osoba, która przy zamawianiu usługi „Newsletter www.slanat.com” podała nieprawdziwe dane lub podała adres poczty elektronicznej osoby trzeciej bez jej wiedzy i zgody, ponosić będzie z tego tytułu wszelką odpowiedzialność odszkodowawczą wobec Sprzedającego w przypadku zgłoszenia przez tę osobę trzecią jakichkolwiek roszczeń wobec Sprzedającego.
 6. Zamówienie usługi „Newsletter www.slanat.com” upoważnia do otrzymania kuponu rabatowego o wartości 15% zamówienia, w sklepie internetowym www.slanat.com. Kod rabatowy jest jednorazowy
 7. Kod rabatowy jest jednorazowego użytku. Kod rabatowy nie łączy się z innymi promocjami.

§ 3

 1. Zamawiający, usługę „Newsletter www.slanat.com”, wyraża zgodę na umieszczenie podanych danych osobowych w bazie danych osobowych Slawdom Sławomir Dominiak oraz ich przetwarzanie w celu realizacji zamówionej usługi „Newsletter www.slanat.com”. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolna, jednak brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia realizację zamówionej usługi „Newsletter www.slanat.com”.
 2. Dane osobowe znajdujące się w bazie danych Slawdom Sławomir Dominiak. i są przekazywane tylko podmiotom uczestniczącym w realizacji usługi „Newsletter www.slanat.com”.
 3. Nie przekazujemy danych osobowych podmiotom nieuczestniczącym w realizacji usługi „Newsletter www.slanat.com”, chyba że obowiązek przekazania tych danych wynika z przepisów prawa.
 4. Zamawiający usługę „Newsletter www.slanat.com” ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz możliwość ich poprawiania. Slawdom Sławomir Dominiak zapewnia każdemu użytkownikowi prawo indywidualnej kontroli przetwarzania jej danych osobowych.

§ 4

 1. Subskrybent może w dowolnym czasie zrezygnować z usługi „Newsletter www.slanat.com” i tym samym wycofać zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych.
 2. Aby zrezygnować z usługi „Newsletter www.slanat.com” należy:
  1. skorzystać z opcji automatycznej rezygnacji dostępnej w stopce każdego newslettera wysyłanego do subskrybentów
  2. wysłać e-mail na adres info@slanat.com tytułem REZYGNACJA , z konta pocztowego, które jest zarejestrowane do subskrypcji, a które chce się wyrejestrować

§ 5

 1. Slawdom Sławomir Dominiak ma w każdym czasie prawo do dokonania zmian treści newslettera, modyfikacji lub zaprzestania przesyłania newslettera bez wcześniejszego powiadomienia. Podjęcie przez Slawdom Sławomir Dominiak działań wskazanych w zdaniu poprzedzającym nie stanowi podstawy do jakichkolwiek roszczeń ze strony subskrybentów.
 2. W razie nieważności lub bezskuteczności któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy.
 3. Slawdom Sławomir Dominiak zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu poprzez umieszczenie zaktualizowanej wersji na stronie internetowej www.slanat.com. W takim przypadku Slawdom Sławomir Dominiak prześle subskrybentowi zaktualizowaną wersję regulaminu na podany adres poczty elektronicznej. Jeżeli subskrybent nie akceptuje wprowadzonych zmian, może zrezygnować z newslettera w sposób wskazany w §§ 4 ust. 2 regulaminu.
 4. Wszelkie uwagi, komentarze i pytania oraz reklamacje dotyczące usługi „Newsletter www.slanat.com”prosimy kierować na adres poczty elektronicznej info@slanat.com będą one rozpatrywane niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia doręczenia na wskazany adres.
0
Scroll to Top
Scroll to Top
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.